REKLAMAČNÝ PORIADOK

ONLINE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Vybavte svoju reklamáciu online pohodlne a rýchlo.
Kliknite na tlačídlo „INŠTRUKCIE + ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR”
a postupujte podľa daných inštrukcií.

INŠTRUKCIE K VYBAVENIU ONLINE REKLAMÁCIE
1) vyplňte a odošlite dole uvedený online reklamačný formulár
2) po odoslaní formulára prosíme čo najskôr doručte (osobne alebo poštou) reklamovaný tovar na adresu:
T-International s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina
3) V prípade, že zasielate balík poštou nie je potrebné vypisovať k balíku sprievodný list, iba na vrchnú stranu balíka napíšte REKLAMÁCIA.

Po odoslaní online reklamačného formulára a doručení reklamovaného tovaru na našu adresu vás budeme do 15 dní kontaktovať ohľadom vybavenia vašej reklamácie.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

  tovar doručím osobnetovar zašlem poštou/kuriérom

  výmena za nový kusvrátenie hodnoty tovaru na bankový účet

  KLASICKÉ VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  Vytlačte si reklamačný formulár, vyplňte ho a zašlite nám ho spolu s reklamovaným tovarom na adresu uvedenú vo formulári. Po doručení balíka na našu adresu vás budeme do 15 dní informovať o vybavení vašej reklamácie.

  ONLINE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  Vybavte svoju reklamáciu online pohodlne a rýchlo. Vyplňte online reklamačný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

  REKLAMAČNÝ FORMULÁR

   tovar doručím osobnetovar zašlem poštou/kuriérom

   výmena za nový kusvrátenie hodnoty tovaru na bankový účet

   KLASICKÉ VYBAVENIE REKLAMÁCIE

   Vytlačte si reklamačný formulár, vyplňte ho a zašlite nám ho. O vybavení vašej reklamácie vás budeme kontaktovať.

   1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar zakúpený v internetovom obchode NaturMedic.sk, kde predávajúcim je obchodná spoločnosť:
   T-International s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina, Slovenská republika, IČO: 36443417, DIČ: 2020022246, IČ DPH: SK2020022246

   Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom.

   2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
   Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t. j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

   Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez poškodenia, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné poškodenia, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa  poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenia, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

   Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

   Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.

   Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kúpujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

   Ak kúpujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kúpujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kúpujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

   Nárok na uplatnenie záruky spotrebiteľom zaniká:
   • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu
   • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
   • uplynutím záručnej doby tovaru
   • mechanickým poškodením tovaru spôsobený kúpujúcim
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
   • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
   • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
   • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
   • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

   3. PRIEBEH A VYBAVENIE REKLAMÁCIE
   Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť sa začína dňom splnenia týchto podmienok:

   a) doručenia online alebo písomného uplatnenia reklamácie kupujúcim predávajúcemu
   b) doručenia poškodeného tovaru spolu s jeho príslušenstvom, dodacím listom a faktúrou.
   c) poskytnutím súčinnosti kupujúceho, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie

   Reklamácia sa uplatňuje:
   – vyplnením a zaslaním online formulára uvedeného na tejto stránke
   – zaslaním reklamačného formulára emailovú adresu na info@naturmedic.sk
   – zaslaním reklamačného formulára na poštou na adresu sídla spoločnosti

   Miesto a spôsob doručenia poškodeného tovaru na adresu sídla spoločnosti T-International .s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina a to:
   – osobné doručenie
   – zaslanie poštou/kuriérom

   Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí poškodenia tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   a) odovzdaním opraveného tovaru
   b) výmenou tovar
   c) vrátením kúpnej ceny tovaru
   d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
   e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

   4. ZÁRUKA
   Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

   Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
   V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

   5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

   Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2019.
   Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

   V prípade akýchkoľvek nejasnosti alebo otázok nás kontaktuje na zákazníckej linke 0903 734 606 alebo e-mailom na info@naturmedic.sk.